Russia national football team statistics and records: oldest players

Competitions:

Oldest Russia players

Russia's oldest players, and their age in years and days on the occasion of their most recent appearance, starting or coming on as a substitute.

For each player age is given in days, and in years and days, from their date of birth.

Player Age (Y:d) Age (days) Match
Aleksei Kozlov 39:225 14470 31 Mar 2015
	
v Kazakhstan
Sergei Ignashevich 38:358 14238 07 Jul 2018
	
v Croatia
Stanisav Cherchesov 36:174 13323 23 Feb 2000
	
v Israel
Alexandr Mostovoi 35:294 13078 12 Jun 2004
	
v Spain
Roman Sharonov 35:259 13043 25 May 2012
	
v Uruguay
Roman Shirokov 34:349 12768 20 Jun 2016
	
v Wales
Oleg Kuzmin 34:324 12743 29 Mar 2016
	
v France
Yuri Zhirkov 34:315 12734 01 Jul 2018
	
v Spain
Viktor Onopko 34:308 12727 18 Aug 2004
	
v Lithuania
Konstantin Zyryonov 34:250 12669 12 Jun 2012
	
v Poland
Sergei Gorlukovich 34:213 12632 19 Jun 1996
	
v Czech Republic
Sergei Ovchinnikov 34:210 12629 08 Jun 2005
	
v Germany
Vassili Berezutskiy 34:111 12530 09 Oct 2016
	
v Costa Rica
Igor Semshov 34:53 12472 29 May 2012
	
v Lithuania
Valery Karpin 34:9 12428 12 Feb 2003
	
v Cyprus
Sergei Semak 34:4 12423 03 Mar 2010
	
v Hungary
Alexei Berezutskiy 34:0 12419 20 Jun 2016
	
v Wales
Aleksandr Samedov 33:352 12406 07 Jul 2018
	
v Croatia
Yuri Kovtun 33:226 12280 20 Aug 2003
	
v Israel
Viacheslav Malafeev 33:164 12218 15 Aug 2012
	
v Ivory Coast
Alexander Kerzhakov 33:119 12173 26 Mar 2016
	
v Lithuania
Guilherme 32:306 11994 14 Oct 2018
	
v Turkey
Omari Tetradze 32:216 11904 17 May 2002
	
v Belarus
Dmitri Loskov 32:185 11873 16 Aug 2006
	
v Latvia
Alexander Bukharov 32:104 11792 24 Jun 2017
	
v Mexico
Igor Akinfeev 32:90 11778 07 Jul 2018
	
v Croatia
Igor Chugainov 32:41 11729 17 May 2002
	
v Belarus
Dmitri Torbinsky 32:38 11726 05 Jun 2016
	
v Serbia
Igor Denisov 32:19 11707 05 Jun 2016
	
v Serbia
Rashid Rakhimov 31:355 11678 08 Mar 1995
	
v Slovakia
Youri Nikiforov 31:271 11594 14 Jun 2002
	
v Belgium
Artem Rebrov 31:257 11580 17 Nov 2015
	
v Croatia
Dmitri Alenichev 31:243 11566 20 Jun 2004
	
v Greece
Aleksandr Borodyuk 31:206 11529 24 Jun 1994
	
v Sweden
Fedor Kudryashov 31:192 11515 14 Oct 2018
	
v Turkey
Dmitri Galiamin 31:167 11490 24 Jun 1994
	
v Sweden
Alexei Smertin 31:159 11482 07 Oct 2006
	
v Israel
Andrei Arshavin 31:78 11401 15 Aug 2012
	
v Ivory Coast
Dmitriy Kombarov 31:60 11383 23 Mar 2018
	
v Brazil
Denis Glushakov 31:55 11378 23 Mar 2018
	
v Brazil
Akhrik Tsveiba 31:49 11372 29 Oct 1997
	
v Italy
Vladimir Granat 31:40 11363 01 Jul 2018
	
v Spain
Dmitri Khlestov 31:23 11346 13 Feb 2002
	
v Republic of Ireland
Andrei Afanasev 31:15 11338 31 May 1995
	
v Yugoslavia
Igor Dobrovolski 30:357 11315 19 Aug 1998
	
v Sweden
Dmitri Popov 30:356 11314 18 Feb 1998
	
v Greece
Alexander Anyukov 30:320 11278 14 Aug 2013
	
v Northern Ireland
Vladislav Ignatyev 30:298 11256 14 Nov 2017
	
v Spain
Vladislav Radimov 30:263 11221 16 Aug 2006
	
v Latvia
Yegor Titov 30:253 11211 07 Feb 2007
	
v Netherlands
Roman Pavlyuchenko 30:243 11201 15 Aug 2012
	
v Ivory Coast
Roman Neust├Ądter 30:238 11196 14 Oct 2018
	
v Turkey
Dmitry Tarasov 30:206 11164 10 Oct 2017
	
v Iran
Sergei Ryzhikov 30:190 11148 29 Mar 2011
	
v Qatar
Igor Kolyvanov 30:182 11140 05 Sep 1998
	
v Ukraine
Roman Shishkin 30:145 11103 21 Jun 2017
	
v Portugal
Andrei Eshchenko 30:133 11091 22 Jun 2014
	
v Belgium
Artem Dzyuba 30:52 11010 14 Oct 2018
	
v Turkey
Igor Smolnikov 30:32 10990 10 Sep 2018
	
v Czech Republic
Dimitri Kharine 30:19 10977 05 Sep 1998
	
v Ukraine
Ilia Tsymbalar 29:356 10949 09 Jun 1999
	
v Iceland
Vyacheslav Dayev 29:348 10941 21 Aug 2002
	
v Sweden
Sergei Yuran 29:341 10934 19 May 1999
	
v Belarus
Andrei Fedkov 29:337 10930 06 Jun 2001
	
v Luxembourg
Oleg Ivanov 29:305 10898 05 Jun 2016
	
v Serbia
Marat Izmailov 29:268 10861 16 Jun 2012
	
v Greece
Yuri Drozdov 29:263 10856 06 Oct 2001
	
v Switzerland
Vladimir Bystrov 29:253 10846 11 Oct 2013
	
v Luxembourg
Igor Shalimov 29:253 10846 14 Oct 1998
	
v Iceland
Dmitri Khokhlov 29:238 10831 17 Aug 2005
	
v Latvia
Aleksei Ionov 29:237 10830 14 Oct 2018
	
v Turkey
Andrei Tikhonov 29:231 10824 04 Jun 2000
	
v Moldova
Andrei Kanchelskis 29:224 10817 05 Sep 1998
	
v Ukraine
Soslan Dzhanaev 29:210 10803 09 Oct 2016
	
v Costa Rica
Aleksandr Shmarko 29:194 10787 23 Sep 1998
	
v Spain
Andrei Semenov 29:169 10762 10 Sep 2018
	
v Czech Republic
Vasili Kulkov 29:156 10749 15 Nov 1995
	
v Finland
Dmitri Cheryshev 29:134 10727 23 Sep 1998
	
v Spain
Dmitri Kirichenko 29:129 10722 27 May 2006
	
v Spain
Dmitri Sennikov 29:109 10702 12 Oct 2005
	
v Slovakia
Yuri Gazinskiy 29:85 10678 14 Oct 2018
	
v Turkey
Ilya Maksimov 29:52 10645 26 Mar 2016
	
v Lithuania
Viktor Vasin 29:38 10631 14 Nov 2017
	
v Spain
Victor Bulatov 29:37 10630 28 Feb 2001
	
v Greece
Aleksandr Podshivalov 29:29 10622 06 Oct 1993
	
v Saudi Arabia
Vladimir Gabulov 29:26 10619 14 Nov 2012
	
v USA
Vadim Evseev 29:15 10608 17 Aug 2005
	
v Latvia
Vladimir Beschastnykh 28:362 10589 29 Mar 2003
	
v Albania
Sergei Podpaly 28:339 10566 17 Aug 1992
	
v Mexico
Aleksandr Erokhin 28:332 10559 10 Sep 2018
	
v Czech Republic
Igor Yanovski 28:308 10535 07 Jun 2003
	
v Switzerland
Dmitri Kuznetzov 28:300 10527 24 Jun 1994
	
v Sweden
Ruslan Kambolov 28:286 10513 14 Oct 2018
	
v Turkey
Dmitriy Stotskiy 28:283 10510 10 Sep 2018
	
v Czech Republic
Sergei Kiriakov 28:265 10492 23 Sep 1998
	
v Spain
Kirill Kombarov 28:260 10487 09 Oct 2015
	
v Moldova
Renat Yanbaev 28:221 10448 14 Nov 2012
	
v USA
Pavel Pogrebnyak 28:221 10448 16 Jun 2012
	
v Greece
Denis Kolodin 28:212 10439 11 Aug 2010
	
v Bulgaria
Konstantin Rausch 28:210 10437 11 Oct 2018
	
v Sweden