Belarus national football team statistics and records: youngest players

Competitions:

Youngest Belarus players

Belarus's youngest players, and their age in years and days on the occasion of their most recent appearance, starting or coming on as a substitute.

For each player age is measured in days, and in years and days, from their date of birth to the day of their first appearance.

Player Age (Y:d) Age (days) Match
Leanid Kovel 18:20 6595 18 Aug 2004
	
v Turkey
Yuri Doroshkevich 18:51 6626 20 Aug 1996
	
v United Arab Emirates
Vladimir Makovski 18:96 6671 29 Jul 1995
	
v Lithuania
Andrei Voronkov 18:246 6821 13 Oct 2007
	
v Luxembourg
Yuri Tsygalko 18:325 6900 17 Apr 2002
	
v Hungary
Aleksandr Khatskevich 19:100 7040 27 Jan 1993
	
v Ecuador
Maxim Razumov 19:149 7089 31 Jul 1996
	
v Lithuania
Yegor Filipenko 19:154 7094 12 Sep 2007
	
v Slovenia
Valentin Bialkevich 19:174 7114 20 Jul 1992
	
v Lithuania
Alexandr Chaika 19:183 7123 29 Jul 1995
	
v Lithuania
Nikolai Ryndyuk 19:185 7125 06 Aug 1997
	
v Israel
Pavel Sedko 19:220 7160 09 Nov 2017
	
v Armenia
Konstantin Kovalenko 19:269 7209 29 Jul 1995
	
v Lithuania
Pavel Savitskiy 19:313 7253 21 May 2014
	
v Liechtenstein
Pavel Pavlyuchenko 19:316 7256 13 Nov 2017
	
v Georgia
Zakhar Volkov 19:338 7278 16 Jul 2017
	
v Thailand
Aleksandr Osipovitch 19:341 7281 26 Feb 1997
	
v Czech Republic
Dmitry Antsilevski 20:34 7339 16 Jul 2017
	
v Thailand
Sergei Kornilenko 20:67 7372 20 Aug 2003
	
v Iran
Kirill Pechenin 20:120 7425 16 Jul 2017
	
v Thailand
Yegor Khvalko 20:148 7453 16 Jul 2017
	
v Thailand
Aleksandr Hleb 20:158 7463 06 Oct 2001
	
v Wales
Dmitriy Bessmertny 20:194 7499 16 Jul 2017
	
v Thailand
Anton Putsila 20:239 7544 04 Feb 2008
	
v Armenia
Miroslav Romashchenko 20:244 7549 17 Aug 1994
	
v Poland
Andrei Ostrovsky 20:254 7559 25 May 1994
	
v Ukraine
Maksim Tsyhalka 20:263 7568 14 Feb 2004
	
v Estonia
Artem Kontsevoi 20:270 7575 14 Feb 2004
	
v Estonia
Sergei Shtaniuk 20:285 7590 25 May 1994
	
v Ukraine
Aleksandr Pavlovets 20:292 7597 01 Jun 2017
	
v Switzerland
Andrey Chukhley 20:340 7645 06 Sep 2008
	
v Ukraine
Evgeni Berezkin 20:342 7647 12 Jun 2017
	
v New Zealand
Andrei Drozd 20:362 7667 20 Aug 1996
	
v United Arab Emirates
Oleg Shkabara 20:364 7669 14 Feb 2004
	
v Estonia
Vladislav Klimovich 21:33 7704 16 Jul 2017
	
v Thailand
Evgeni Shevchenko 21:39 7710 16 Jul 2017
	
v Thailand
Vladimir Zhuravel 21:41 7712 20 Jul 1992
	
v Lithuania
Artem Radkov 21:80 7751 15 Nov 2006
	
v Estonia
Nikita Korzun 21:82 7753 27 May 2016
	
v Northern Ireland
Vadim Skripchenko 21:92 7763 26 Feb 1997
	
v Czech Republic
Aleksandr Lisovsky 21:93 7764 31 Jul 1996
	
v Lithuania
Igor Shitov 21:100 7771 02 Feb 2008
	
v Iceland
Gennadiy Kashkar 21:120 7791 26 Feb 1997
	
v Czech Republic
Yuri Shukanov 21:132 7803 20 Jul 1992
	
v Lithuania
Denis Polyakov 21:143 7814 07 Sep 2012
	
v Georgia
Vladimir Klimovich 21:189 7860 01 May 1996
	
v Poland
Artem Bykov 21:213 7884 21 May 2014
	
v Liechtenstein
Sergei Gurenko 21:236 7907 25 May 1994
	
v Ukraine
Sergei Krivets 21:238 7909 02 Feb 2008
	
v Iceland
Yan Tsiharau 21:246 7917 12 Nov 2005
	
v Latvia
Nikolai Osipovich 21:250 7921 04 Feb 2008
	
v Armenia
Roman Vasilyuk 21:266 7937 16 Aug 2000
	
v Latvia
Sergei Vekhtev 21:267 7938 30 Jan 1993
	
v Peru
Ilya Aleksievich 21:277 7948 14 Nov 2012
	
v Israel
Sergei Omelyanchuk 21:281 7952 17 May 2002
	
v Russia
Pavel Plaskonny 21:289 7960 15 Nov 2006
	
v Estonia
Petr Katchuro 21:295 7966 25 May 1994
	
v Ukraine
Igor Stasevich 21:304 7975 22 Aug 2007
	
v Israel
Maksim Romaschenko 21:310 7981 07 Jun 1998
	
v Lithuania
Dmitri Verkhovtsov 21:314 7985 20 Aug 2008
	
v Argentina
Sergei Polyakov 21:319 7990 05 Jan 1997
	
v Egypt
Yevgenyi Kashentsev 21:321 7992 27 Jan 1993
	
v Ecuador
Aleksei Skverniuk 21:329 8000 08 Sep 2007
	
v Romania
Andrei Lyubchuk 21:329 8000 20 Aug 1996
	
v United Arab Emirates
Yury Zhevnov 21:349 8020 02 Apr 2003
	
v Uzbekistan
Vasiliy Khomutovski 21:351 8022 16 Aug 2000
	
v Latvia
Pavel Shmihera 21:353 8024 18 Feb 2004
	
v Malta
Andrei Khripach 21:361 8032 25 May 1994
	
v Ukraine
Vyatcheslav Hleb 21:362 8033 09 Feb 2005
	
v Poland
Maksim Volodko 22:7 8043 18 Nov 2014
	
v Mexico
Vitali Kutuzov 22:27 8063 17 Apr 2002
	
v Hungary
Denis Scherbitski 22:55 8091 09 Jun 2018
	
v Finland
Dmitri Molosh 22:65 8101 14 Feb 2004
	
v Estonia
Dmitry Ogorodnik 22:66 8102 16 Aug 2000
	
v Latvia
Dmitri Molash 22:69 8105 18 Feb 2004
	
v Malta
Filipp Rudik 22:76 8112 06 Jun 2009
	
v Andorra
Alyaksandr Martynovich 22:84 8120 18 Nov 2009
	
v Montenegro
Sergei Kislyak 22:104 8140 18 Nov 2009
	
v Montenegro
Alexandr Kulchy 22:104 8140 14 Feb 1996
	
v Turkey
Dmitri Mozolevski 22:113 8149 22 Aug 2007
	
v Israel
Vitali Nadziyenski 22:118 8154 16 Feb 2004
	
v Moldova
Alexander Taikov 22:127 8163 28 Oct 1992
	
v Ukraine
Andrei Dovnar 22:128 8164 07 Jun 1995
	
v Netherlands
Mikhail Sivakov 22:137 8173 02 Jun 2010
	
v Sweden
Anton Amelchenko 22:147 8183 22 Aug 2007
	
v Israel
Pavel Sitko 22:161 8197 27 May 2008
	
v Germany
Valeri Tarasenka 22:167 8203 16 Feb 2004
	
v Moldova
Andrei Lavrik 22:183 8219 08 Jun 1997
	
v Scotland
Vladimir Khvashchinskiy 22:188 8224 14 Nov 2012
	
v Israel
Sergei Yaskovich 22:218 8254 17 Aug 1994
	
v Poland
Radislav Orlovski 22:233 8269 28 Oct 1992
	
v Ukraine
Denis Kovba 22:253 8289 17 May 2002
	
v Russia
Dmitri Lentsevich 22:254 8290 01 Mar 2006
	
v Finland
Nikolai Signevich 22:268 8304 15 Nov 2014
	
v Spain
Viktar Sokal 22:280 8316 14 Feb 2004
	
v Estonia
Vladimir Korytko 22:285 8321 17 Apr 2002
	
v Hungary
Maksim Bordachev 22:287 8323 01 Apr 2009
	
v Kazakhstan
Timofei Kalachev 22:292 8328 18 Feb 2004
	
v Malta
Dmitry Rovneiko 22:323 8359 02 Apr 2003
	
v Uzbekistan
Dzjanis Sashcheko 22:340 8376 08 Sep 2004
	
v Norway